8.1 Ikke-farlig avfall

Generelt blir avfall inndelt i farlig og ikke-farlig avfall i henhold til gjeldende regelverk, og skal deklareres etter nasjonale forskrifter og internasjonale retningslinjer. 

Det ble i 2020 produsert 20.113 tonn ikke farlig avfall, en liten nedgang fra 2019 med 23 658 tonn.
 
31
FORDELING AV IKKE-FARLIG AVFALL I ULIKE KATEGORIER FRA OFFSHOREVIRKSOMHETEN (TONN)